Startuj z nami  Dodaj do ulubionych
Regionalna Pracownia Krajoznawcza
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddziału PTTK Ziemi Elblą- skiej w Elblągu została utworzona na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Elblągu dnia 12 marca 1981 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej. Głównym inicjatorem utworzenia pracowni był nieżyjący już Roman Klim, członek Zarządu Wojewódzkiego. W uchwale nakreślono program działania Pracowni Regionalnej, który dotyczył:
1. gromadzenia wszystkich wydawnictw krajoznawczych związa-nych z regionem elbląskim,
2. gromadzenia, zabezpieczenia i opracowywania zbiorów doku- mentujących i ilustrujących działalność poszczególnych jedno- stek organizacyjnych PTTK regionu elbląskiego (regulaminy imprez, biuletyny, kroniki, plakaty, fotografie, przeźrocza itp.),
3. prowadzenia działalności ukierunkowanej na możliwie maksy-malne wydobycie najbardziej wartościowych i specyficznych treści krajoznawczych regionu elbląskiego,
4. popularyzacji krajoznawstwa w regionie elbląskim poprzez organizację prelekcji, wykładów, kursów, odczytów, wycieczek naukowych itp.,
5. prowadzenia własnej działalności wydawniczej oraz organizacji całości problematyki krajoznawczej regionu,
6. udostępniania zgromadzonych zbiorów dla szerokiego kręgu społeczeństwa,
7. organizacji imprez krajoznawczych o charakterze popularno-naukowym i naukowym (sympozja, seminaria, sesje itp.).
Andrzej Kotliński
Nakreślony program działania pracowni uwzględniał zalecenia w tym zakresie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Pra-cą Regionalnej Pracowni początkowo kierował kol. Zygmunt Nowek, jednakże największe zasługi w dotychczasowej działalności należy przypisać kol. Bolesławowi Kołtunowi, popu-larnemu "Bolkowi". On to po przejściu na emeryturę bez reszty oddał się pracy w pracowni jako jej kolejny kierownik. Od kwietnia 2003 r. działaniami RPK w Elblągu kieruje kol. Andrzej Kotliński były Dyrektor Parku Krajobrazowego Wyso-czyzny Elbląskiej w Elblągu.
Regionalna Pracownia Krajoznawcza jest pomocniczym organem Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej. Terenem działania pracowni jest obszar regionu elbląskiego. Realizując pro-gram działania sprecyzowany w/w uchwałą, praca pracowni skupio-na jest na:
1. prowadzeniu biblioteki - gromadzeniu księgozbioru i innych opracowań tekstowych, do których należy zaliczyć:
a. przewodniki turystyczno-krajoznawcze dotyczące okolic El-    bląga, regionu elbląskiego i innych regionów kraju,
b. monografie z zakresu historii narodu polskiego, kultury, et-    nografii, wojskowości,
c. roczniki czasopism: "Mówią Wieki", "Spotkania z Zabytka-    mi", "Morze", "Poznaj swój kraj", "Kontynenty" oraz czaso-    pism krajoznawczych "Jantarowe Szlaki" i "Ziemia".
2. gromadzeniu księgozbioru dotyczącego poradnictwa i metodo-logii organizacji wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz krajoznawstwa w działalności szkoły w zakresie budzenia toż-samości regionalnej,
3. gromadzeniu wszelkich materiałów dotyczących historii i mar-tyrologii narodu polskiego, osadnictwa i etnografii w regionie elbląskim oraz w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim,
4. organizowaniu imprez turystyczno-krajoznawczych wraz z Biu-rem Obsługi Ruchu Turystycznego i klubami turystycznymi.
W ostatnich latach Regionalna Pracownia Krajoznawcza prowadzi także konsultacje w zakresie:
1. znajomości i współzależności walorów przyrodniczo-geograficz- nych regionu elbląskiego,
2. uwarunkowań krajoznawczych regionu,
3. ochrony zasobów przyrodniczo-krajoznawczych.
Od 1981 r. do chwili obecnej w ramach działalności pracowni w jej bibliotece zgromadzonych jest około 3.000 woluminów stanowią- cych:
  1.wydawnictwa encyklopedyczne (słowniki encyklopedyczne, leksykony, encyklopedie),
  2.specjalistyczne atlasy oraz mapy,
  3.biografie zasłużonych osób,
  4.przewodniki (ogólne, specjalistyczne),
  5.informatory turystyczno-krajoznawcze,
  6.monografie,
  7.literatura piękna,
  8.albumy krajoznawcze,
  9.poradniki i informatory metodyczne,
10.wydawnictwa akcydensowe (foldery, komunikaty, ulotki, afi-sze, kalendarze, regulaminy i kalendarze imprez),
11.czasopisma,
12.katalogi i spisy.
Wnętrze pracowni
Pomieszczenia Pracowni Regionalnej mie-szczą się w budynku PTTK przy ul. Krótkiej 5 (Hotel "Galeona") na pierwszym piętrze.
Godziny otwarcia pracowni:
     poniedziałek - środa (10.00 - 13.00),
     czwartek (14.00 - 18.00),
     piątek (nieczynna).
Telefon: 55 641 79 40.
Ze zgromadzonych materiałów w pracowni mają prawo korzy- stać:
1. w pierwszej kolejności członkowie PTTK,
2. inne osoby nie zrzeszone w PTTK, zainteresowane krajoznaw- stwem po uzyskaniu zgody kierownika pracowni.
Z zasobów bibliotecznych można korzystać w czytelni lub wypo- życzyć materiały do domu. Korzystanie z zasobów pracowni odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem pracowni oraz regulami-nem korzystania z materiałów krajoznawczych zgromadzonych w bi-bliotece Regionalnej Pracowni Krajoznawczej. Materiałami, z których korzystać można wyłącznie w czytelni są:
1. słowniki, leksykony i katalogi o tematyce krajoznawczej i tu-rystycznej,
2. nieoprawione pojedyncze egzemplarze czasopism,
3. mapy w różnych skalach stanowiące zasoby kartograficzne pracowni z terenu woj. warmińsko-mazurskiego oraz pomor- skiego.
Kierownictwo pracowni zaprasza do siebie wszystkie osoby zain- teresowane działalnością w zakresie krajoznawstwa w regionie el- bląskim oraz organizowaniem wycieczek krajoznawczo-turystycz- nych po terenie regionu elbląskiego i obszarze całego kraju.
Rada Naukowo-Programowa
  1.dr hab. Janusz Hochleitner - Dziekan Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Elblągu,
  2.dr Wioleta Engler - Wykładowca Szkoły Wyższej im. B. Jań- skiego w Elblągu,
  3.mgr Mirosław Jonakowski - Wojewódzki Urząd Ochrony Za- bytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
  4.mgr Zbigniew Orzech - Kanclerz Państwowej Wyższej Szko- ły Zawodowej w Elblągu,
  5.mgr Wiesława Rynkiewicz-Domino - Prezes Polskiego To- warzystwa Historycznego Oddział w Elblągu,
  6.mgr Alicja Nowak - Dyrektor Parku Krajobrazowego Wyso- czyzny Elbląskiej w Elblągu,
  7.mgr Andrzej Kotliński - Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Elblągu,
  8.inż. Marian Tomaszewski - Prezes Oddziału PTTK Ziemi El- bląskiej w Elblągu.
Kalendarz